Materiały edukacyjne dla mieszkańców

środa, 10.7.2024 06:50 156 0

Zachęcamy do korzystania z materiałów edukacyjnych przygotowanych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą korzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Uprawniona do otrzymania takiej pomocy jest każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych, jak również osoby samozatrudniona. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniająca pracowników przez minimum 12 miesięcy) może liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Materiały edukacyjne dla mieszkańców

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
nieodpłatną mediację lub
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub  spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym – w razie potrzeby – sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
przeprowadzenie mediacji;
udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacji;
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Koordynatorem rządowego projektu polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej jest Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 832 52 29, e-mail so@pow.dzierzoniow.pl.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Dodaj komentarz

Komentarze (0)