Listopadowe obrady Rady Miejskiej Dzierżoniowa

czwartek, 24.11.2022 09:40 120 0

Zapraszam do wzięcia udziału w 47 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji, która odbędzie się 28 listopada 2022 r. od godz. 12.00. w Sali Rycerskiej Urzędu Miasta, Rynek 1, Dzierżoniów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (24 października 2022 r.).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów – projekt nr 425.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – projekt nr 426.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami – projekt nr 427.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania – projekt nr 428.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych – projekt nr 429.
 9. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów – projekt nr 430.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie – projekt nr 431.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania  na drogach publicznych na terenie Dzierżoniowa oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie – projekt nr 432.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży towarów na targowisku oraz wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłat targowych i zasad ich poboru – projekt nr 433.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ulicy Zachodniej i linii kolejowej nr 137 w Dzierżoniowie – projekt nr 434.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu garażu na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej – projekt nr 435.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2022 rok – projekt nr 436.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2022 - 2033 – projekt nr 437.
 17. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Burmistrza Dzierżoniowa w zakresie wydatkowania środków na utrzymanie Dziennego Domu Senior Plus w Dzierżoniowie w 2021 r.
 18. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli  Burmistrza Dzierżoniowa w zakresie wydatkowania środków w ramach realizacji programu rządowego „Posiłek w domu i szkole – moduł 3” w 2021 r.
 19. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 20. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach, w tym o braku odpowiedzi terminowych.
 21. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Miejskiej
       Andrzej Darakiewicz

UM Dzierżoniów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Ogłoszenia