Roczny harmonogram sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa

poniedziałek, 10.1.2022 07:45 1482 1

Wszystkie sesje Rady Miejskiej Dzierżoniowa są ogólnodostępne i każdy mieszkaniec może w niej aktywnie uczestniczyć. Sesja transmitowane są na żywo w internecie, a ich wersje archiwalne dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Aby zabrać głos wystarczy zgłosić taki zamiar na początku sesji u prowadzącego obrady. W przypadku, kiedy sesja prowadzona jest online (względy covidowe) osoby chcące aktywnie w niej uczestniczyć prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Miejskiej, tel.: 74 645 08 24.

Harmonogram sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa na rok 2022

24 stycznia 2022 r.:

 • sesja sprawozdawcza
 • rozpatrzenie projektów uchwał

28 lutego 2022 r.:

 • przedstawienie sprawozdania rzeczowego jednostek organizacyjnych gminy: Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie, Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury i Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa
 • przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu mieszkaniowego dla Dzierżoniowa na lata 2020 - 2024
 • rozpatrzenie projektów uchwał

28 marca 2022 r.:

 • przedstawienie sprawozdania rzeczowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie
 • raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.
 • przedstawienie sprawozdania z realizacji Dzierżoniowskiego Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Dzierżoniów za 2021 r.
 • przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.
 • rozpatrzenie projektów uchwał

25 kwietnia 2022 r.:

 • przedstawienie sprawozdań rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy: Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie i Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie
 • ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w 2021 r.
 • przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny za 2021 r.
 • przedstawienie Sprawozdania z z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20218 - 2022
 • przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Dzierżoniów przyjazny seniorom za 2021 r.
 • informacja o planie wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości oraz planach zagospodarowania przestrzennego w 2021 r.
 • rozpatrzenie projektów uchwał

30 maja 2022 r.:

 • przyjęcie raportu o stanie miasta (poprzedzone debatą)
 • absolutorium
 • rozpatrzenie projektów uchwał

27 czerwca 2022 r.

 • rozpatrzenie projektów uchwał

29 sierpnia 2022 r.:

 • założenia do budżetu miasta na 2023 rok
 • informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023
 • rozpatrzenie projektów uchwał

26 września 2022 r.:

 • informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przedsięwzięć
 • rozpatrzenie projektów uchwał

24 października 2022 r.:

 • informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów w roku szkolnym 2021/2022
 • rozpatrzenie projektów uchwał, w tym w sprawie podatków lokalnych
 • rozpatrzenie projektów uchwał;

28 listopada 2022 r.

 • rozpatrzenie projektów uchwał

28 grudnia 2022 r.:

 • uchwalenie budżetu miasta na rok 2023
 • rozpatrzenie projektów uchwał

UM Dzierżoniów

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

sobota, 29.01.2022 13:20
Wiceburmistrz który wyleciał z hukiem jest na zdjęciu