komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

sobota, 15 sierpnia 2020

Napoleona, Stelii

Jak gminy naszego powiatu pomagają przedsiębiorcom w czasach pandemii?

środa, 1.7.2020 13:14 , komentarze: 28 , odsłony: 2645
kategorie artykułu:

Gminy naszego powiatu zapytaliśmy, jak wygląda pomoc w czasie pandemii koronawirusa dla działających na ich terenie przedsiębiorców.

Ile wydano dotychczas decyzji dotyczących zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przesunięcia terminu płatności rat podatku od nieruchomości? Ilu przedsiębiorców wystąpiło z wnioskiem:
- o zwolnienie z czynszu za najem
- o obniżenie czynszu za najem
- obniżenie lub zwolnienie z opłaty za dzierżawę nieruchomości?
Na jaką sumę ogólnie opiewa (za miesiąc marzec, kwiecień, maj) pomoc dla przedsiębiorców w związku z wszystkimi podjętymi przez gminę ulgami?

DZIERŻONIÓW

Do połowy czerwca w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym wywołanym przez COVID-19 wpłynęły 44 wnioski. Zwolnienie uzyskało 16 przedsiębiorstw na kwotę 11 459 PLN, część wniosków jest rozpatrywana. W sprawie przedłużenia przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od nieruchomości w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym wywołanym przez COVID-19 wpłynęło 5 wniosków, z czego 3 przedsiębiorców uzyskało możliwość przedłużenia terminu płatności poszczególnych rat podatku od nieruchomości o 4 miesiące. W sprawie:
- zwolnienia z czynszu za najem wystąpiło 49 przedsiębiorców,
- obniżenie czynszu za najem wystąpiło 2 przedsiębiorców,
- obniżenia lub zwolnienie z opłat za dzierżawę nieruchomości wystąpiło 12 przedsiębiorców.
Pomoc dla przedsiębiorców za III, IV,V 2020 roku z w/w tytułu wynosiła łącznie 28 610,00 PLN.

BIELAWA

Urząd Miejski w Bielawie odpowiedział, że nie prowadzi statystyk dotyczących zwolnień z podatków od nieruchomości, uzyskanych na podstawie przepisów dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

PIESZYCE

Obecnie rozpatrywane są dwa wnioski o zastosowanie ulg w spłacie należności. Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach przygotował skierowaną do przedsiębiorców informację dot. możliwości ulg uznaniowych w spłacie zobowiązań podatkowych stosowane na podstawie Ordynacji podatkowej, którą można znaleźć pod adresem http://pieszyce.pl/index.php/aktualnosci/lista-wiadomosci/2623-ulgi-uznaniowe-w-splacie-zobowiazan-podatkowych-stosowane-na-podstawie-ordynacji-podatkowej.

Należy pamiętać, że podatnikom przysługuje prawo do ubiegania się o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w formie:
- odroczenia terminu płatności podatku,
- rozłożenia na raty zapłaty podatku,
- odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
- rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenia w części lub w całości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub tylko odsetek za zwłokę, przy czym udzielenie ulgi następuje w formie indywidualnej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce i zależy od wystąpienia przesłanek istnienia ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego.
Dodatkowo Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce wystąpiła do przedsiębiorców z realizowany projektem pn. S.O.S. dla firm w Gminie Pieszyce. W ramach tego projektu w ciągu ostatnich dwóch tygodni odbyło się kilkanaście konsultacji, głównie z małymi firmami z miejscowości Rościszów, Kamionki i Pieszyce. Przedsiębiorcy oczekują pomocy przede wszystkim w zakresie wskazania źródeł dofinansowania ich działalności w ramach kryzysu pandemii, a także konsultacji marketingowej odnoszącej się do technik i metod zatrzymania dotychczasowych klientów, a także ze względu z ich drastyczne zmniejszenie się, poszukiwaniem nowych rynków i grup docelowych Wcześniej zostało przeprowadzone ankietowanie, które wskazało największe potrzeby i obawy przedsiębiorców związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19.
Przygotowany został również specjalny poradnik wskazujący źródła możliwego pozyskania dofinansowania. Podczas konsultacji można zauważyć plany, u niektórych przedsiębiorców, do przenoszenia swojej działalności z większych miast do Pieszyc, ze względu na mniejsze obciążenia (podatki, wynagrodzenia pracowników). Większość z nich jest pozytywnie nastawiona do przeprowadzanych konsultacji, które odbywają się poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, poprzez platformę elektroniczną, a także bezpośrednio w firmie. Są też przedsiębiorcy, ich pracownicy, którzy uznają, że prowadzenie przez nich biznesu nie zmieniło się i w związku z tym nie oczekują pomocy. Zdecydowana większość oczekuje wsparcia, rozmowy, porady lub potwierdzenia przyjętego kierunku działania. Do tej pory opracowane zostały indywidualne plany marketingowe, strategie marketingowe oraz wskazówki co do możliwości sięgnięcia po środki finansowe.
Należy podkreślić, że wiele firm pieszyckich korzysta już z tych środków lub jest w trakcie procedowania. Dla przedsiębiorców z Gminy Pieszyce, chcących skorzystać z konsultacji od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, cały czas czynny jest telefon specjalny numer telefonu – 667 835 443.

NIEMCZA

Nie udzielono odpowiedzi na zapytanie. 

PIŁAWA GÓRNA

W kwestii pomocy dla piławskich przedsiębiorców Rada Miejska w Piławie Górnej podjęła Uchwałę nr XVIII/92/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Piława Górna, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Na mocy niniejszej uchwały: Przedłużono termin płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Piława Górna, wyznaczając następujące terminy: 1) osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej do dnia 15 maja 2020 r. przedłużono do dnia 30 września 2020 r. 2) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz spółkom niemającym osobowości prawnej - termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia: 15 maja 2020 r. i 15 czerwca 2020 r. przedłużono do dnia 30 września 2020 r.
Ile wydano dotychczas decyzji dotyczących zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przesunięcia terminu płatności rat podatku od nieruchomości?
– 0 decyzji (przesunięcie terminu płatności przedsiębiorcom dokonano z urzędu).
W wnioskami:
- o zwolnienie z czynszu za najem – 6 przedsiębiorców
- o obniżenie czynszu za najem – 1 przedsiębiorca
- obniżenie lub zwolnienie z opłaty za dzierżawę nieruchomości – 0 przedsiębiorców.
Pomoc dla przedsiębiorców (za miesiąc marzec, kwiecień, maj) w związku z wszystkimi podjętymi przez miasto ulgami – 9.032,96 zł zwolnienia z czynszu.

GMINA DZIERŻONIÓW

Gmina Dzierżoniów posiada pakiet uchwał pomocowych, wspierających przedsiębiorców dotkniętych kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa COVID-19. Uchwały te zostały przyjęte w kwietniu przez Radę Gminy Dzierżoniów i dotyczą:
1. zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2. przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości;
3. nienaliczania opłaty prolongacyjnej przy przedłużeniu terminów płatności rat. 

Przedsiębiorcy, którzy nie będą mogli skorzystać z form pomocy wskazanych w ww. uchwałach, mogą skorzystać z innej formy pomocy określonej w ustawie, tzw. "Tarczy antykryzysowej 2.0". Organ podatkowy w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może, na wniosek podatnika, udzielić pomocy publicznej na podstawie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, czyli:
1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; 
2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami 
3. za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; 
4. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. 

Na dzień 22.06.2020 r., pięciu przedsiębiorców zwróciło się o pomoc do Urzędu Gminy w Dzierżoniowie w związku z utratą dochodów z powodu pandemii koronawirusa, w tym udzielono jednego zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę  1350,00 zł. Kolejne 4 wnioski są w trakcie postępowania. 

ŁAGIEWNIKI

W gminie Łagiewniki do 29 czerwca:
- nie wydano żadnej decyzji dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (wpłynęły cztery wnioski -  z czego dwa pozostały bez rozpatrzenia - nie spełniły warunków formalnych, a dwa są w trakcie rozpatrywania);
- z
godnie z podjętą uchwałą, numer XXIII/147/20 Rady Gminy Łagiewniki z 28.05.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rad podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 nie przesunięto terminu płatności rat podatku od nieruchomości - wniosek złożyło dwóch podatników, jednak nie dopełnili warunków formalnych;
- nie wydano żadnej decyzji dotyczącej zwolnienia podatku o nieruchomości (nie wpłynął żaden wniosek);
- zgodnie z podjętą uchwałą, numer XXIII/147/20 Rady Gminy Łagiewniki z 28.05.2020 r. w sprawie przedłużenia  terminów płatności rad podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 przesunięto termin płatności rat podatku od nieruchomości jednej osobie prawnej (jedna osoba prawna złożyła wniosek).

Do końca czerwca 2020 r. żaden z przedsiębiorców nie wystąpił z wnioskiem o zwolnienie i obniżenie z czynszu najmu oraz żaden z przedsiębiorców nie wystąpił z wnioskiem o zwolnienie lub obniżenie opłaty za dzierżawę nieruchomości.

Fot. pixabay

 

Wasze komentarze

A tak miała pomagać A tylko w gownoburze robi
czwartek, 02.07.2020 05:27 autor: (@)
Pamiętam wypowiedź pana burmistrza Dzierżoniowa na dobie, w której to...
środa, 01.07.2020 22:52 autor: lokalny przedsiębiorca
W Pieszycach w Promaszu kryzys aż piszczy bida
środa, 01.07.2020 22:37 autor: xxl
Bielaw = Niemcza, denne samorządy.
środa, 01.07.2020 16:12 autor: jj
Problemy z logika
środa, 01.07.2020 15:57 autor: Belfer
Zawsze to coś. Widać że nawet te gminy, które nie...
środa, 01.07.2020 15:02 autor: Razem łatwiej
Niemcza nie udzieliła odpowiedzi, bo Burmistrz nawet nie przedstawił radzie...
środa, 01.07.2020 14:36 autor: przedsiębiorca z Niemczy
wczoraj, 18 godz temu
czwartek, 13.8.2020 08:48
czwartek, 13.8.2020 20:38
17
wtorek, 11.8.2020 19:30
37
wtorek, 11.8.2020 10:00
1
poniedziałek, 10.8.2020 19:00
poniedziałek, 10.8.2020 22:30
poniedziałek, 10.8.2020 09:13
3
poniedziałek, 10.8.2020 10:00
104
poniedziałek, 10.8.2020 07:45
71
poniedziałek, 10.8.2020 00:00
17
sobota, 8.8.2020 19:00
9
piątek, 7.8.2020 22:00
35
czwartek, 6.8.2020 13:39
58
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
KANTOR BIELAWA
KANTOR BIELAWA
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny