Dzierżoniów: zapraszamy na pierwszą w tym roku sesję

wtorek, 24.1.2023 11:35 0

Zapraszam do udziału w 50. sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji, która odbędzie się 30 stycznia 2023 r. od godz. 12.00. w Sali Rycerskiej Urzędu Miasta, Rynek 1, Dzierżoniów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu 48 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (z 28 grudnia 2022 r.).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie programu osłonowego w zakresie wsparcia dzierżoniowskich seniorów w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów” – projekt nr 451.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miejskiej Dzierżoniów pn. „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – projekt nr 452.    
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – projekt nr 453.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania  – projekt nr 454.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych – projekt nr 455.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Dzierżoniowa – projekt nr 456.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych – projekt nr 457.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2021-2030 – projekt nr 458.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2023 r. – projekt nr 459.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2023 – 2033 – projekt nr 460.
 14. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Dzierżoniowa za 2022 rok – przedstawia przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa.
 15. Sprawozdanie z pracy komisji Rewizyjnej za 2022 rok, w tym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa na 2023 rok - projekt nr 461.
 16. Sprawozdanie z pracy komisji Budżetu i Finansów za 2022 rok oraz plan pracy na rok 2023 - przedstawia przewodniczący komisji.
 17. Sprawozdanie z pracy komisji Edukacji i Spraw Społecznych za 2022 rok oraz plan pracy na rok 2023 - przedstawia przewodniczący komisji.
 18. Sprawozdanie z pracy komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego za 2022 rok oraz plan pracy na rok 2023 - przedstawia przewodniczący komisji.
 19. Sprawozdanie z pracy komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta za 2022 rok oraz plan pracy na rok 2023 - przedstawia przewodniczący komisji.
 20. Sprawozdanie z pracy komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok - przedstawia przewodniczący komisji.
 21. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Dzierżoniowa za IV kwartał 2022 r.
 22. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach, w tym o braku odpowiedzi terminowych.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej
       Andrzej Darakiewicz

Dodaj komentarz

Komentarze (0)