Bezpłatne szkolenia na wózki widłowe

wtorek, 28.6.2022 00:00 7448

Centrum Edukacji Zawodowej w Dzierżoniowie
zaprasza na
bezpłatne szkolenia z zakresu obsługi wózków widłowych. 


Szczegóły na naszym profilu FB - centrumdzierzoniow

Telefon: 666 666 693

____________________________________________________________________________________________________

Projekt „ Aktywizacja – Integracja – Praca” oraz „Twoja droga do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Grupę docelową stanowić będą:

 1. osoby bezrobotne;
 2. osoby bierne zawodowo;
 3. osoby z niepełnosprawnościami;

zamieszkujących na obszarze województwa dolnośląskiego w powiatach: wałbrzyskim ziemskim, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w jednym z powiatów: wałbrzyskim, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim;
 2. jest osobą w wieku 18 lat i więcej;
 3. jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 4. pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
 5. nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęty/-a dozorem elektronicznym).

Dodatkowo podczas rekrutacji Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu przedkłada: 

 1. orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia (jeśli dotyczy);
 2. zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej;
 3. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy);
 4. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dotyczy osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz biernych zawodowo).