Administracja zyska ekspertów w dziedzinie transformacji klimatycznej. Dotacja z NFOŚiGW na szkolenia w KSAP

czwartek, 25.11.2021 10:55 337 0

Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej (ATEK) – tak nazywa się program szkoleniowo-stażowy, który dzięki dotacji w wysokości prawie 6 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeprowadzi Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie (KSAP). Celem jest zapewnienie polskiej administracji publicznej kadry urzędniczej o najwyższych kompetencjach w zakresie przeprowadzenie transformacji energetyczno-klimatycznej w Polsce.   

Przedsięwzięcie edukacyjne dofinansowane przez NFOŚiGW z własnych środków dotacją w wysokości 5,9 mln zł jest adresowane do absolwentów uczelni technicznych i przyrodniczych, których wiedza pozyskana w trakcie studiów wyższych będzie podstawą do zdobycia w KSAP dodatkowych, specjalistycznych kompetencji i umiejętności niezbędnych w realizacji wyzwań stojących przed polską administracją w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej. 

– Zależy nam bardzo na tym, aby do administracji publicznej trafiły osoby o najwyższych kwalifikacjach, zwłaszcza w nowych obszarach merytorycznych, do których zalicza się ochrona klimatu i transformacja energetyki – podkreśla wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński. 

– W ministerstwie przeprowadziliśmy analizę perspektywicznego zapotrzebowania na urzędników do pracy w administracji o solidnych kompetencjach w tym zakresie. To pozwoli nam w nadchodzących latach fachowo i skutecznie prowadzić transformację polskiego sektora energetycznego – dodaje wiceminister.   

Projekt dofinansowany przez NFOŚiGW zakłada przeprowadzenie w KSAP kształcenia stacjonarnego dla absolwentów szkół wyższych, którzy po ukończeniu wspomnianego szkolenia w Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej zasilą w administracji publicznej korpus urzędniczy działający na rzecz transformacji energetyczno-klimatycznej. Będzie to wyspecjalizowane grono osób potrafiących sprostać nowym wymaganiom i obowiązkom dotyczącym polityki klimatycznej państwa.  

– Jednym ze strategicznych zadań naszej instytucji jest wspieranie edukacji w zakresie ekologii i klimatu, w tym finansowanie projektów mających na celu podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych mających największy wpływ na realizację polityk: ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa   realizowanych m.in. przez uczelnie i instytuty badawcze – zaznacza prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prof. Maciej Chorowski.  – Projekt KSAP ma szczególne znaczenie w obecnej dobie, kiedy Polska staje przed koniecznością budowania gospodarki neutralnej klimatycznie, w której ograniczone będzie wykorzystanie surowców kopalnych, a zwiększy się rola alternatywnych, odnawialnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła. Żeby podołać tym zadaniom i sprawnie współpracować z wszystkimi interesariuszami czekającej nas transformacji kadra sektora publicznego musi reprezentować najwyższe kompetencje. Inicjatywa ATEK jest na te potrzeby doskonałą odpowiedzią – uzupełnia szef NFOŚiGW.  

W trakcie rekrutacji kandydaci na słuchaczy Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej KSAP przejdą sprawdzian wiedzy i umiejętności, test znajomości języka angielskiego oraz odbędą rozmowę kwalifikacyjną. W wyniku tej procedury wyłonione zostaną osoby, które rozpoczną edukację w I kwartale 2022 r. i będą ją kontynuować do końca września 2022 r. Kształcenie obejmie wykłady z dziedziny administracji publicznej oraz specjalistyczne zajęcia z zakresu polityki energetycznej, klimatycznej, odpadowej i środowiskowej. Program skoncentrowany będzie na praktycznych umiejętnościach, które rozwijane mają być również podczas staży w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz w instytucjach podległych i nadzorowanych przez ten resort, a także w czasie praktyk w placówkach zagranicznych. Dodatkowym elementem edukacji i rozwoju kompetencji będzie uczestnictwo 6 osób (po 2 osoby z każdej ze specjalności o najwyższej średniej z I semestru) w szkole letniej zorganizowanej przez École Polytechnique w Paryżu.  

– Trzydziestoletnie doświadczenie w przygotowaniu kandydatów do pracy w administracji publicznej, jakim dysponuje KSAP, pozwoliło na opracowanie innowacyjnego programu kształcenia dla osób z wykształceniem technicznym, tak aby po roku intensywnej nauki mogły podjąć efektywną pracę w administracji – mówi dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, dr Wojciech Federczyk.  –  Krajowa Szkoła jako rządowy ośrodek doskonalenia kadr administracji stara się wspomagać instytucje publiczne w skutecznej realizacji zadań, dlatego podjęliśmy wyzwanie przedstawione przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska - dodaje szef KSAP.  

Przez cały okres nauki uczestnicy programu będą otrzymywali comiesięczne stypendium. Po zakończeniu kształcenia absolwenci „zielonej” akademii KSAP zostaną zatrudnieni w instytucjach administracji publicznej, realizujących zadania z zakresu transformacji energetyczno-klimatycznej.  

Projekt ma być zakończony do 31 października 2022 r. Jego efektem rzeczowym będzie zrealizowanie cyklu programów szkoleniowo-stażowych dla co najmniej 30 uczestników, ale także przeprowadzenie takich działań promocyjnych, jak: stworzenie specjalnej strony internetowej, zorganizowanie kampanii promocyjnej na portalach internetowych oraz rozpropagowanie projektu w mediach społecznościowych – dla łącznie 107 400 osób.  

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, która uzyskała z NFOŚiGW dotację na organizację Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej, to państwowa szkoła wyłączona z systemu szkolnictwa wyższego i podlegająca bezpośrednio prezesowi Rady Ministrów. KSAP kształci i przygotowuje do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz korpus wyższych urzędników administracji. Działa na podstawie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej z 14 czerwca 1991 r.  

Dodaj komentarz

Komentarze (0)