PSL - mieliśmy rację w sprawie nieprawidłowości w ŚKA

czwartek, 29.9.2016 08:55 2103 0

Zakończona kolejna już kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Śląskim Konsorcjum Autobusowym  Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu pokazała, iż Polskie Stronnictwo Ludowe słusznie wskazywało na liczne nieprawidłowości zgłaszane przez pracowników i mieszkańców. Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wałbrzychu wyrażając zaniepokojenie dramatyczną sytuacją osób pracujących w spółce jako pierwszy podjął kroki mające na celu doprowadzenie do wyjaśnienia sytuacji,  wzywając przy tym odpowiednie organy do podjęcia stosownych i rzetelnych działań w tym zakresie i wskazania winnych zaistniałej sytuacji. 
Ustalenia  kontroli wykazały rażące uchybienia w przestrzeganiu norm prawa pracy m.in. naruszenie przez pracodawcę obowiązku rzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców dla celów prawidłowego naliczania wynagrodzenia za pracę, rozliczania urlopów, nieuwzględnianie każdorazowo przerwy 15 minutowej do czasu pracy, w sytuacji gdy dobowy wymiar pracy wynosił co najmniej 6 godzin. Ponadto w związku z informacjami zawartymi w piśmie przekazanym przez kierowców, wskazującym również na rażące naruszenia prawa pracy, zaplanowane zostały odrębne działania kontrolne. 
Wyrażamy nadzieję, że wszystkie złe praktyki stosowane wobec pracowników spółki zostaną wyeliminowane, ponieważ obecna sytuacja może również negatywnie wpływać na bezpieczeństwo przewożonych osób. Polskie Stronnictwo Ludowe w dalszym ciągu będzie monitorować sytuację osób pracujących w spółce oraz to, czy wszelkie uchybienia wskazane w kontroli zostaną naprawione, ponieważ w dalszym ciągu była nieuregulowana przez pracodawcę kwestia wskazana w poprzedniej kontroli, dotycząca wliczania 15-minutowych przerw do czasu pracy. Ten wniosek powtórzono również  w tegorocznej kontroli.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)