Pozyskaj środki na wymianę źródła ciepła z programu Czyste Powietrze

wtorek, 23.2.2021 12:17 1173 0

Gmina Walim w dniu 2 lutego 2021 r. dołączyła do grona pięćdziesięciu dolnośląskich gmin, które podjęły się współpracy przy realizacji programu „Czyste Powietrze”. Dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, mieszkańcy Walimia mają większe szanse na dotacje do 37 tys. zł na wymianę tzw. kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych.

 Na stronie www.walim.pl  w zakładce dla mieszkańca Czyste Powietrze, będziemy przedstawiać najważniejsze informacje dla Beneficjentów. Przedstawiamy główne informacje o programie:

 Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
  • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

  • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
  • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  • 1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1960 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Dofinansowanie można otrzymać w formie dotacji.

Więcej informacji na   https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

źródło: UG Walim

Dodaj komentarz

Komentarze (0)