Konferencja w Starej Kopalni

wtorek, 5.10.2021 14:54 377 0

30 września w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbyła się konferencja szkoleniowa „Nowe wyzwania w erze uzależnień. Sieć współpracy, szkolenie kadr, efektywność wsparcia”. 

W wykładach i warsztatach wzięło udział blisko 100 osób, w tym nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy, pracownicy socjalni, pracownicy Działu Profilaktyki MOPS, funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej, którzy zajmują się tworzeniem lokalnych strategii rozwiązywania problemów uzależnień. Celem konferencji była ewaluacja dotychczas funkcjonujących form profilaktyki oraz specjalistycznego wsparcia, które działa na terenie miasta. 

Podczas konferencji wiceprezydent Wałbrzycha Sylwia Bielawska przedstawiła ogólny raport z diagnozy problemów społecznych miasta, po czym uczestnicy zostali wprowadzeni w problematykę uzależnień przez doktora Bohdana Woronowicza, gościa specjalnego z Centrum Konsultacyjnego AKMED – ośrodka terapii uzależnień z Warszawy. W swoim wystąpieniu dr Woronowicz zwrócił szczególną uwagę na niespotykany dotychczas rozwój uzależnień behawioralnych (uzależnień od czynności, zachowań), zwłaszcza od smartphonów i mediów społecznościowych, który wymaga kompetentnego wsparcia specjalistycznego. 

W części warsztatowej uczestnicy pracowali w czterech grupach pod okiem psychologów i terapeutów: Grzegorza Kruszyńskiego, Moniki Wójtowicz, Macieja Jonka oraz Przemysława Mieszkowskiego próbując znaleźć odpowiedzi na pytanie jak stworzyć idealny, „szyty na miarę” program profilaktyki uzależnień. Uczestnicy prezentowali swoje pomysły, dzielili się doświadczeniami oraz uwagami do obecnie działającego programu profilaktycznego oraz komponentów wsparcia. Efektem końcowym konferencji będzie wspólny raport opisujący planowane działania profilaktyczne dostosowane swoją formą do grup docelowych oraz przedstawiający sposoby pomocy ludziom borykającym się z problemem uzależnień, zarówno od środków psychoaktywnych, jak i uzależnień behawioralnych. Zwrócono uwagę na atrakcyjność form oraz konsekwentność działań, a także konieczność modyfikacji udzielanego wsparcia. Podkreślono potrzebę nieustannej edukacji, tak aby wzrosła świadomość społeczna zwłaszcza w zakresie uzależnień behawioralnych. Ważnym elementem ożywionej dyskusji były także zagadnienia związane z doskonaleniem zasad współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w profilaktykę oraz działania pomocowe dla osób uzależnionych. 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)