Gmina Mieroszów prosi o prawidłowe segregowanie i wyrzucanie odpadów

czwartek, 26.5.2022 13:27 127 0

W ostatnim czasie na terenie gminy Mieroszów zaobserwowano incydenty związane z wyrzucaniem odpadów, a w szczególności odpadów wielkogabarytowych (opony, meble, telewizory, lodówki).Odpady wyrzucane są do lasów, przydrożnych rowów, przy pojemnikach na odpady komunalne i innych mniej uczęszczanych miejsc.

Przypominamy, że w ramach działającego systemu gospodarki odpadami każdy mieszkaniec gminy może przekazać odpady nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) w Mieroszowie przy ulicy Wolności 27a. PSZOK czynny jest w poniedziałek, środę i piątek od godziny 1500 – 1700 oraz w sobotę od godziny 800 – 1200.
Mieszkańcy w ramach poniesionej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddawać do PSZOK-u następujące odpady:
- papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
- szkło – w każdej ilości,
- odpady ulegające biodegradacji „BIO”– w każdej ilości,
- przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstających w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – w każdej ilości,
- chemikalia i opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,
- odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
- tekstylia i odzież – w każdej ilości,
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 500 kg na rok na każdą nieruchomość,
- zużyte opony - w maksymalnej ilości do 2 kompletów opon (8 szt.) na rok na każdą nieruchomość.

Odpady niebezpieczne płynne (farby, lakiery, smary oleje itp.) winny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz winny zawierać etykiety.

Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu w kontenerach, pojemnikach po zważeniu ich przez pracownika PSZOK. Umieszczenie dostarczonych odpadów odbywać się będzie pod nadzorem pracownika.
W przypadku większej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – przekraczających określony limit – należy zamówić na własny koszt kontener u uprawnionego do tego podmiotu.

Do PSZOK-u nie są przyjmowane odpady zawierające azbest, materiały izolacyjne takie jak: wełna mineralna czy styropian, części samochodowe, odpady płynne w nieszczelnych opakowaniach oraz odpady nieoznaczone bez możliwości ich identyfikacji.

PSZOK nie przyjmuje także odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, tj. od firm, instytucji czy ogrodów działkowych.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie lub pod numerem telefonu 74 30 30 188 oraz na stronie internetowej www.bip.mieroszow.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wychodząc naprzeciw mieszkańcom, którzy mają problem z dostarczeniem odpadów na PSZOK zaproponował pomoc w transporcie odpadów wielkogabarytowych. Aby uzgodnić termin oraz cenę należy się kontaktować pod numerem telefonu: 605 413 736.

Przeterminowane leki, wyroby medyczne należy umieszczać w specjalnym pojemniku do tego przeznaczonym, zlokalizowanym w aptece „FARMAKON” w Mieroszowie przy ulicy Mickiewicza 32.Odzież używaną należy umieszczać w specjalnie oznakowanych kontenerach z logo PCK.

źródło: UM Mieroszów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)