komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk

piątek, 15 stycznia 2021

Pawła, Arnolda

Dofinansowanie do kosztów usuwania azbestu w gminie Czarny Bór

środa, 13.1.2021 11:04 , komentarze: 0
kategorie artykułu:

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór w 2020r. Każdy właściciel nieruchomości, zainteresowany pozbyciem się azbestu z terenu swojej nieruchomości winien złożyć stosowny wniosek do 28 lutego 2021 r.  Jednocześnie Wójt Gminy przypomina, że zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości, na której znajduje się azbest, ma obowiązek corocznie - w terminie do dnia 31 stycznia - przedkładać wójtowi informację na temat wyrobów zawierających azbest. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w/w informacje należy przedłożyć wraz z wnioskiem. Uwaga: prace realizowane będą pod warunkiem uzyskania przez gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dokumenty do wypełnienia w zakładce "czytaj więcej".

Dokumenty wymagane do wniosku o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarny Bór (wniosek do pobrania - kliknij tutaj):

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 2. zgoda współwłaścicieli terenu na realizację zadania związanego z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów i wyrobów zawierających azbest - jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem i użytkownikiem wieczystym oraz w przypadku, gdy nieruchomość należy do więcej niż 1 właściciela; do pobrania
 3. kopię zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego wraz
  z potwierdzeniem braku sprzeciwu – w przypadku planowanego demontażu azbestu;
 4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych; do pobrania
 5. oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy publicznej de minimis (jeżeli dotyczy) do pobrania;
 6. informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscach jego wykorzystania zgodnie
  z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań
  w zakresie  wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
  i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r., nr 8, poz. 31). do pobrania

Wnioskodawcy muszą być ujęci w rejestrze gminy oraz w Wojewódzkiej Bazie Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest, w tzw. bazie azbestowej.

Jednocześnie informujemy, że dofinansowanie w/w zadania uzależnione będzie od otrzymanej przez gminę Czarny Bór dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadanie realizowane będzie przez Wykonawcę wybranego przez gminę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, posiadającego niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do usuwania wyrobów zawierających azbest i obejmować będzie:
- demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
- odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Uwaga: dofinansowanie nie dotyczy kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 74 8450-139, wew. 33 u Pani Jolanty Sanojcy.

źródło: UG Czarny Bór

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 7 godz temu
czwartek, 14.1.2021 15:02
środa, 13.1.2021 15:23
środa, 13.1.2021 12:07
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele