komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
LOTTO
FORUM

czwartek, 22 lutego 2018

Marty, Malgorzaty

Nabór uzupełniający dla ławników

czwartek, 7.12.2017 12:00 , komentarze: 0 , odsłony: 254
kategorie artykułu:

Od 29 stycznia do 9 lutego 2018 roku przyjmowane będą zgłoszenia na ławników sądowych we Wrocławiu. W wyborach uzupełniających Rada Miejska Wrocławia wybierze 200 osób: 

- do Sądu Okregowego we Wrocławiu – 150 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych, 

- do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieście – 50 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Wnioski (karta zgłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami) pobierane będą codziennie w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Biurze Rady Miejskiej, ul. Sukiennice 9,  
w godz. od 10.00 do 14.00.
 

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego, której druk będzie dostępny w Urzędzie Miejskim w następujących lokalizacjach: 
kancelaria urzędu Sukiennice 9, sekretariat Biura Rady Miejskiej - Sukiennice 9 (p. 202), punkt informacji Urzędu Miejskiego - pl. Nowy Targ, kancelaria Urzędu Miejskiego   
przy ul. W. Bogusławskiego 8,10 oraz al. M. Kromera 44. 

Druki karty zgłoszenia będą również do pobrania:

·        na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce formularze www.ms.gov.pl

·        lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.wroclaw.pl

 Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy:

1.         prezesi właściwych sądów; 
2.         stowarzyszenia; 
3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych; 
4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata

Ławnikiem sądowym może zostać  osoba która: 

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,


2) jest nieskazitelnego charakteru, 
3) ukończyła 30 lat, 
4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku, 
5) nie przekroczyła 70 lat, 
6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie. 

Do orzekania z zakresu prawa pracy winna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie  mogą być: 

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze; 
2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego; 
3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń; 
4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy; 
5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy; 
6)  duchowni; 
7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej; 
8)  funkcjonariusze Służby Więziennej; 


Kandydat na ławnika powinien złożyć: 

Kartę zgłoszenia zawierającą następujące załączniki: 
1.        informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, która powinna być opatrzona datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia; 
2.        oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
3.        oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 
4.        zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, które powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia; 
5.        dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego; 
6.        aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku zgłoszenia kandydata przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. 

Koszt opłaty za informacje z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika, koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. 

 
Nowy wątek


Wasze komentarze

środa, 21.2.2018 12:00
wtorek, 20.2.2018 12:00
Super TAXI
Super TAXI
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Księgarnia Psyche
Księgarnia Psyche
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Radio LUZ
Radio LUZ