komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

sobota, 24 lutego 2018

Macieja, Bogusza

HOT SPOT na lądeckim rynku uruchomiony!

środa, 13.9.2017 09:23 , komentarze: 0 , odsłony: 235
kategorie artykułu:

Miło nam zakomunikować, że Gmina Lądek-Zdrój, współpracując z Dolnośląską Siecią Szerokopasmową (DSS Operator S.A.) udostępniła testowo Hot Spot, dzięki któremu przebywając w okolicy Ratusza można nieodpłatnie łączyć się poprzez Wi-Fi z siecią Internet.

Na obecną chwilę Hot Spot obejmuje zachodnią część Rynku (od strony pręgierza), natomiast w budynku Ratusza działa także dodatkowe urządzenie pod tzw. hotspot wewnętrzny. Dostawę usług zapewnia Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa Operator S.A.

REGULAMIN
    
Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot
    
    §1. Postanowienia ogólne

Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z sieci punktów dostępu do Internetu. Organem odpowiedzialnym za działanie usługi jest DSS Operator S.A. – zwany dalej Dostawcą. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna zwana dalej "Użytkownikiem", po zalogowaniu się do sieci Hotspot.

Regulamin Hotspot dostępny jest pod adresem oficjalnej strony internetowej Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej – www.dssoperator.pl i obowiązuje każdego, kto połączy się z siecią Hotspot o nazwie SSID: „Ladek Free WiFi”. Użytkownik logując się do sieci Hotspot wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu; w przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci Hotspot.

§2. Warunki i zakres odpowiedzialności

Usługa działa z następującymi ograniczeniami:

 • przepływność dostępna dla użytkowników jest ograniczona do poziomu:
  • 512kb/s w górę (tzw. uplink/upload), tj. od Użytkownika do Internetu,
  • 512kb/s w dół (tzw. downlink/download), tj. z Internetu do Użytkownika,
 • maksymalny czas trwania sesji to 30 minut; po tym czasie Użytkownik musi ponownie zalogować się do sieci.
 • dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
 • usługa jest nieodpłatna.
 • usługa udostępniona została do celów testowych.

Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b (2,4 GHz) lub 802.11g (2,4 GHz). Następnie należy połączyć się z identyfikatorem sieci (SSID) o nazwie „Ladek Free WiFi”.

Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy dostępu lub blokowania dostęp do sieci Hotspot Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych niniejszym regulaminie.

Dostawca informuje, że aktywność Użytkowników w korzystaniu z usługi jest monitorowana.

Dostawca zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu Hotspot ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem Hotspot.

Dostawca nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.

Dostawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.

Dostawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.

Dostawca nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.

Dostawca nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Hotspot.

Dostawca nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z  infrastrukturą działającą w ramach usługi.

Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Hotspot.

§3. Obowiązki Użytkownika

Korzystanie z usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
Użytkownikowi nie wolno używać usługi między innymi do następujących celów:

 • przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony   własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
 • przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
 • masowego rozsyłania niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych (tzw. spam),
 • rozpowszechniania złośliwego oprogramowania tj. wszelkich aplikacji, skryptów itp. mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do innych użytkowników Internetu, lub mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
 • odsprzedawania dostępu do Internetu,
 • permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW,IRC, NNTP itp.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje usługę, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

§4. Pomoc techniczna

Użytkownik Hotspot może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres freewifi@dssoperator.pl

Ewentualna pomoc techniczna udzielana Użytkownikom ma wyłącznie charakter grzecznościowy i nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Dostawcy.

§5. Postanowienia końcowe

Regulamin może zostać zmieniony przez Dostawcę w każdym czasie bez uprzedzenia.

Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem wskazanym w §1 ust. 4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

REGULAMIN
    
    Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot
    
    §1. Postanowienia ogólne

Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z sieci punktów dostępu do Internetu. Organem odpowiedzialnym za działanie usługi jest DSS Operator S.A. – zwany dalej Dostawcą. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna zwana dalej "Użytkownikiem", po zalogowaniu się do sieci Hotspot.

Regulamin Hotspot dostępny jest pod adresem oficjalnej strony internetowej Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej – www.dssoperator.pl i obowiązuje każdego, kto połączy się z siecią Hotspot o nazwie SSID: „Ladek Free WiFi”. Użytkownik logując się do sieci Hotspot wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu; w przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci Hotspot.

§2. Warunki i zakres odpowiedzialności

Usługa działa z następującymi ograniczeniami:

 • przepływność dostępna dla użytkowników jest ograniczona do poziomu:
  • 512kb/s w górę (tzw. uplink/upload), tj. od Użytkownika do Internetu,
  • 512kb/s w dół (tzw. downlink/download), tj. z Internetu do Użytkownika,
 • maksymalny czas trwania sesji to 30 minut; po tym czasie Użytkownik musi ponownie zalogować się do sieci.
 • dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
 • usługa jest nieodpłatna.
 • usługa udostępniona została do celów testowych.

Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b (2,4 GHz) lub 802.11g (2,4 GHz). Następnie należy połączyć się z identyfikatorem sieci (SSID) o nazwie „Ladek Free WiFi”.

Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy dostępu lub blokowania dostęp do sieci Hotspot Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych niniejszym regulaminie.

Dostawca informuje, że aktywność Użytkowników w korzystaniu z usługi jest monitorowana.

Dostawca zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu Hotspot ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem Hotspot.

Dostawca nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.

Dostawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.

Dostawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.

Dostawca nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.

Dostawca nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Hotspot.

Dostawca nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z  infrastrukturą działającą w ramach usługi.

Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Hotspot.

§3. Obowiązki Użytkownika

Korzystanie z usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
Użytkownikowi nie wolno używać usługi między innymi do następujących celów:

 • przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony   własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
 • przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
 • masowego rozsyłania niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych (tzw. spam),
 • rozpowszechniania złośliwego oprogramowania tj. wszelkich aplikacji, skryptów itp. mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do innych użytkowników Internetu, lub mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
 • odsprzedawania dostępu do Internetu,
 • permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW,IRC, NNTP itp.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje usługę, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

§4. Pomoc techniczna

Użytkownik Hotspot może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres freewifi@dssoperator.pl

Ewentualna pomoc techniczna udzielana Użytkownikom ma wyłącznie charakter grzecznościowy i nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Dostawcy.

§5. Postanowienia końcowe

Regulamin może zostać zmieniony przez Dostawcę w każdym czasie bez uprzedzenia.

Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem wskazanym w §1 ust. 4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Wasze komentarze

wczoraj, 12 godz temu
wczoraj, 12 godz temu
1
czwartek, 22.2.2018 09:57
czwartek, 22.2.2018 08:52
1
czwartek, 22.2.2018 08:43
czwartek, 22.2.2018 08:31
czwartek, 22.2.2018 08:24
HURTOWNIA SIGMA
HURTOWNIA SIGMA
TWIERDZA KŁODZKO
TWIERDZA KŁODZKO
Kawiarnia W Dobrym Guście
Kawiarnia W Dobrym Guście
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele