komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

piątek, 19 stycznia 2018

Henryka, Mariusza

Ogólnopolski konkurs na krótką, satyryczną formę radiową „Cały Kazio”

wtorek, 12.9.2017 11:24 , komentarze: 0 , odsłony: 199
kategorie artykułu:

Organizatorzy Festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy-Zdroju: Teatr Zdrojowy-Centrum
Kultury i Promocji oraz Polskie Radio Program 3 zapraszają wszystkich chętnych do
udziału w ogólnopolskim konkursie na krótką, satyryczną formę radiową „Cały Kazio”

Regulamin konkursu

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie,
prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (dalej: ,,Uczestnik”). Warunki
uczestnictwa określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
2. Celem konkursu jest kreowanie i promowanie młodych twórców satyrycznych, którzy
wyrażają się poprzez krótką formę radiową (monolog, dialog, skecz, minisłuchowisko)
4. Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, na stronie
internetowej Organizatora (teatr.polanica.pl) oraz na internetowej stronie miasta Polanica-
Zdrój (polanica.pl).
5. Organizatorem konkursu jest Teatr Zdrojowy Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju,
ul. Parkowa 2, 57-320 Polanica Zdrój, tel. 74 86 90 643
6. Konkurs polega na przekazaniu Organizatorowi nagrania w formacie MP3 satyrycznej audycji
radiowej własnego autorstwa. Praca powinna zostać przekazana drogą mailową na adres:
calykazio@teatr.polanica.pl oraz musi spełniać poniższe wymagania:
a) praca konkursowa musi być zgodna z założeniami konkursu,
b) czas nagrania: 2-3 minuty,
c) dopuszcza się następujące formy literackie: monolog, dialog, skecz, minisłuchowisko.
d) praca konkursowa nie spełniająca wymagań określonych powyżej nie będzie
dopuszczona do udziału w konkursie.
7. Do zgłoszenia należy dołączyć dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe.
8. Nagrania należy przesłać do 30 września 2017
9. Jury Konkursu
a) w skład jury wchodzą: Wojciech Karolak, Artur Andrus, Hirek Wrona, Łukasz
Borowiecki,Arek Stolarski przedstawiciel Teatru Zdrojowego - Centrum Kultury i Promocji
w Polanicy-Zdroju,
b) najlepsze wyłonione prace będą prezentowane na antenie Polskiego Radia Programu 3 w
audycji „Powtorki”,
c) 10 października 2017 r. na stronie Organizatora tj. www.teatr.polanica.pl zostanie
ogłoszona lista 3 laureatów konkursu, którzy tym samym zostają zaproszeni do udziału w
IV edycji Festiwalu Marii Czubaszek CAŁY KAZIO w Polanicy-Zdroju,
d) ostateczny werdykt Jury zostanie ogłoszony w dniu 14 października podczas Koncertu
Galowego - Festiwalu CAŁY KAZIO w Teatrze Zdrojowym im. Mieczysławy Ćwiklińskiej
w Polanicy-Zdroju. Prezentacja prac nagrodzonych uczestników odbędzie się w dn.
15 października podczas Salonu Poezji w ramach Festiwalu CAŁY KAZIO.

e) Organizatorzy Konkursu przewidzieli następujące nagrody:
- emisja w radiowej Trójce
- nagroda finansowa Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
- pobyt w Villi Polanica

10. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych, przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem i
rozstrzygnięciem Konkursu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 922), zwaną dalej Ustawą.
Zakres danych obejmuje informacje podane w zgłoszeniu uczestnictwa w Konkursie.
Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu w treść swoich
danych osobowych, prawo do ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania ze
względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu, zgodnie z Ustawą.
Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, jednak ich brak
uniemożliwia Uczestnikowi udział w konkursie
11. Prawa autorskie
a) Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Pracy Konkursowej i z chwilą jej
przekazania do Organizatora udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do
swoich Prac Konkursowych, nieograniczonej pod względem terytorialnym i czasowym, na
polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm.) w szczególności:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – zwielokrotnianie określoną techniką
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- prawo do wykorzystania utworu w całości lub dowolnie wybranej części;
- prawo do redakcji, adiustacji, zmiany tytułu;
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono -
wprowadzanie do obrotu,
- użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w tym w sieci internet.
12. Jednocześnie Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie autorskich praw zależnych
do Utworu, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości
lub fragmentów Utworu, wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska
Uczestnika, miejscowości) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w
wydawnictwach Organizatora, materiałach reklamowych Organizatora także na stronach
internetowych Organizatora oraz na wykorzystywanie ich w celach promocyjnych
Organizatora.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyny.
Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym fakcie drogą mailową.
14. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 461).
15. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy - Kodeks
Cywilny.

 
Nowy wątek


Wasze komentarze

wczoraj, 21 godz temu
środa, 17.1.2018 13:07
środa, 17.1.2018 12:54
środa, 17.1.2018 15:29
środa, 17.1.2018 12:32
środa, 17.1.2018 10:34
środa, 17.1.2018 09:54
środa, 17.1.2018 09:40
środa, 17.1.2018 09:23
wtorek, 16.1.2018 10:29
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
Kawiarnia W Dobrym Guście
Kawiarnia W Dobrym Guście
TWIERDZA KŁODZKO
TWIERDZA KŁODZKO
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele