komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

sobota, 24 marca 2018

Marka, Gabriela

KFS – nabór wniosków

poniedziałek, 13.2.2017 20:00 , komentarze: 0 , odsłony: 1242
kategorie artykułu:

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie informuje, że ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w terminie od 20.02.2017 r. do 24.02.2017 r.

Nabór będzie powtarzany do wyczerpania limitu środków przewidzianych na realizację zadań.

W 2017 roku środki limitu KFS przeznaczone są zgodnie z priorytetami wydatkowania KFS określonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na:

1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

  1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie
lub województwie zawodach deficytowych;

3.Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

W ramach kształceniaustawicznego mogą być finansowane następujące działania:

a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku podjętym kształceniem.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie do wysokości 80% kosztów kształcenia ustawicznego, a w przypadku mikroprzedsiębiorstwa do wysokości 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (przeciętne wynagrodzenie ustalane jest przez PUP na dzień złożenia wniosku Pracodawcy).

W przypadku gdy kwota przeciętnego wynagrodzenia na dzień zawarcia umowy uległaby zmniejszeniu, przyjmuje się kwotę przeciętnego wynagrodzenia obowiązującą w dniu jej zawarcia).

Przy rozpatrywaniu wniosku PUP uwzględnia:

I. Kryteria określone przez Ministra, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie rozporządzenia z dnia 14.05.2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

z późniejszymi zmianami.

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) dostępny limit środków przeznaczonych na ten cel

II. Ponadto:

1) postanowienia Regulaminu przyznawania środków z KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

2) informacje istotne dla wydatkowania środków z KFS w danym roku budżetowym wynikające z ogłoszenia o naborze wniosków z KFS

Informujemy, iż ocena wniosku następuje w Dziale Promocji, Analiz i Projektów.

Formy kształcenia ustawicznego finansowanego/dofinansowanego ze środków KFS muszą rozpocząć się nie później niż 01.10.2017 r. (za wyjątkiem studiów podyplomowych i szkoleń zamkniętych).

Studia podyplomowe wymagają potwierdzenia ich rozpoczęcia przez realizatora kształcenia do dnia 30.09.2017 r. (pomocniczy wzór dokumentu do potwierdzenia realizacji studiów podyplomowych – załącznik C).

PUP dopuszcza możliwość dokonania wyłącznie jednorazowej zmiany terminu realizacji kształcenia ustawicznego (z wyłączeniem studiów podyplomowych i szkoleń zamkniętych) nie przekraczającej daty rozpoczęcia 01.10.2017 r.

Powyższe podyktowane jest koniecznością udostępnienia pozostających środków KFS poprzez ogłoszenie przez PUP kolejnych naborów wniosków do wyczerpania przyznanego dla PUP limitu.

Ponadto przypomnieć należy

Można ubiegać się o środki KFS na działania, które jeszcze się nie rozpoczęły. Wszelkie wydatki na kształcenie ustawiczne poniesione przez pracodawcę przed złożeniem wniosku i zawarciem umowy nie będą uwzględniane.

Pracodawca zobowiązany jest odpowiednio zaplanować termin rozpoczęcia działań kształcenia ustawicznego, aby umożliwić Urzędowi rozpatrzenie wniosku.

Wnioski o środki z KFS jednostek organizacyjnych powiatu dzierżoniowskiego wymagają opiniowania przez Powiatową Radę Rynku Pracy. Rozpatrzenie wniosku następuje po uzyskaniu opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy. Pracodawca zobowiązany jest odpowiednio zaplanować termin rozpoczęcia działań kształcenia ustawicznego, aby umożliwić Urzędowi uzyskanie opinii.

Wyłącznie w przypadku gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony Urząd wyznacza Pracodawcy co najmniej 7-dniowy i nie dłuższy niż 14-dniowy termin na jego poprawienie.

Wnioski niewypełnione i niezawierające wymaganych załączników jako niekompletne Urząd pozostawia się bez rozpatrzenia i informuje pisemnie o tym Pracodawcę.

Regulamin przyznawania środków KFS oraz nowy wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników oraz pomocnicze informacje (wykaz zawodów deficytowych) dostępne są na stronie internetowej PUP Dzierżoniów dzierzoniow.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania. 
Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie środków KFS. Dzierżoniowie (Rynek 27): pok. 102; w godz. 7.30-15.30.

 

Wasze komentarze

wczoraj, 22 godz temu
piątek, 23.3.2018 11:12
50
czwartek, 22.3.2018 02:00
59
wtorek, 20.3.2018 10:00
36
poniedziałek, 19.3.2018 08:36
poniedziałek, 19.3.2018 20:50
31
poniedziałek, 19.3.2018 12:30
12
niedziela, 18.3.2018 14:45
13
niedziela, 18.3.2018 12:00
11
niedziela, 18.3.2018 00:05
Tomograf3D
Tomograf3D
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Okna Wochnik
Okna Wochnik
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
KROS-SKI Bielawa
KROS-SKI Bielawa
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Miral
Miral
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
CAR-SERVIS
CAR-SERVIS
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Podologia Bielawa
Podologia Bielawa
Mati Autogaz
Mati Autogaz