komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

poniedziałek, 26 lutego 2018

Miroslawa, Aleksandra

Wypadek czy kolizja? Jak się zachować?

środa, 3.12.2014 12:40 , komentarze: 0 , odsłony: 777
kategorie artykułu:

W pierwszej kolejności musimy rozgraniczyć czy powstałe zdarzenie drogowe jest wypadkiem czy kolizją. W rozumieniu przepisów ustawy pn.: „Prawo o ruchu drogowym” oraz Kodeksu Karnego:

WYPADEK - jest to zdarzenie drogowe polegające na zderzeniu co najmniej dwóch pojazdów, potrąceniu pieszego lub innego uczestnika ruchu (także innej osoby przebywającej na drodze), uderzeniu pojazdu w przeszkodę – oraz wywołujące skutki w postaci uszkodzenia ciała naruszającego prawidłowe funkcjonowanie czynności organizmu powyżej 7 dni.

KOLIZJA – to w rozumieniu potocznym zdarzenie mające związek z ruchem drogowym, które pociągnęło za sobą tylko straty materialne a jego uczestnicy nie odnieśli żadnych obrażeń ciała lub doznane obrażenia są poniżej 7dni ( w tej sytuacji o obrażeniach ciała decyduje uprawniony lekarz ).

WAŻNE!!! Podanie informacji o wypadku, a nie kolizji jest bardzo mylnym określeniem, gdyż przyjmujący takie zgłoszenie Oficer Dyżurny Policji natychmiast powiadamia inne służby ratownicze, które bez potrzeby udają się na miejsce domniemanego wypadku drogowego. Tak więc należy w miarę możliwości ustalić czy w tym zgłaszanym na Policję zdarzeniu drogowym będą potrzebne też inne służby ratownicze.
W sytuacji zaistnienia wypadku drogowego kierujący pojazdem lub inny uczestnik, zgodnie z art. 44 Ustawy pn.: ”Prawo o ruchu drogowym” z 20 czerwca 1997r. (Dz.U. Nr 58 poz. 515 z późniejszymi zmianami) jest obowiązany:

  • zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, * przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu kolizji / wypadku - oznakować miejsca zdarzenia trójkątami ostrzegawczymi oraz włączyć światła awaryjne w pojazdach uczestniczących w zdarzeniu drogowym.
  • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać Pogotowie Ratunkowe i Policję,
  • pozostawić samochód uczestniczący w wypadku na miejscu (oczywiście gdy nie powoduje on zagrożenia dla innych uczestników ruchu),
  • na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku należy podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
  • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,
  • pozostać na miejscu zdarzenia, a jeżeli wezwanie Pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się –po wezwaniu niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Inaczej postąpimy w przypadku powstania kolizji drogowej, ponieważ nie mamy już obowiązku wzywania Policji do „najmniejszej stłuczki”, a powstały problem możemy rozwiązać wyłącznie między uczestnikami zdarzenia.

W pierwszej kolejności musimy przeanalizować to co się stało, ustalić przebieg kolizji oraz jej winnego. Niezwłocznie jeżeli jest to możliwe, należy usunąć pojazdy z miejsca zdarzenia, tak aby nie powodowały zagrożenia lub tamowania ruchu. Warto jednak pamiętać, że przed usunięciem pojazdów z drogi „dla odtworzenia zdarzenia” należy w miarę dostępnych środków zrobić zdjęcia miejsca wypadku oraz uczestniczących w nim pojazdów (przy braku aparatu może być telefon komórkowy). Dobrze w sytuacjach spornych co do winy wcześniej zaznaczyć na jezdni miejsce usytuowania kół pojazdów uczestniczących w zdarzeniu (np.kredą).

Dopiero wtedy przechodzimy do spisania oświadczenia sprawcy kolizji, które powinno zawierać:

  • dane personalne sprawcy (imię nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego),
  • dane identyfikacyjne samochodu (marka i model, nr rejestracyjny, dane właściciela pojazdu – jeśli ten nie należy do sprawcy zdarzenia),
  • dane o ubezpieczeniu (nazwa firmy, nr polisy OC oraz data jej ważności),
  • krótki opis zdarzenia, powstałe uszkodzenia w pojazdach (można zrobić odręczny szkic sytuacyjny).

Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 44 ustawy Praw o ruchu drogowym nakłada na każdego uczestnika kolizji / wypadku obowiązek podania tych informacji na żądanie każdego innego uczestnika tego zdarzenia.

W przypadku, gdy niemożliwe jest ustalenie sprawcy kolizji lub osoba odmawia napisania oświadczenia, jesteśmy zmuszeni wezwać Policję, która na podstawie relacji z przebiegu zdarzenia, oględzin miejsca kolizji oraz powstałych uszkodzeń na pojazdach, odtworzy przebieg zdarzenia i wskaże sprawcę. W tej sytuacji, kiedy ocena przebiegu zdarzenia nie budzi wątpliwości uczestników, interwencja Policji zakończy się postępowaniem mandatowym. W przypadku gdy sprawca odmówi przyjęcia mandatu sprawa, zostanie skierowana do sądu. Wezwanie policji wskazane jest również, gdy któryś z uczestników zdarzenia jest cudzoziemcem.

PAMIĘTAJMY!!! Każdorazowo obligatoryjnie należy wezwać Policję, gdy mamy uzasadnione podejrzenie, że jeden z uczestników kolizji znajduje się w pod wpływem ALKOHOLU albo innego ŚRODKA ODURZAJĄCEGO (brak powiadomienia skutkować będzie odpowiedzialnością karną). Lub też, gdy mamy zastrzeżenia, co do pochodzenia pojazdu i okazanych lub nie okazanych dokumentów: prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej (art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn . zm.).

droginaszostke.pl

WRD KWP Wrocław

 

 

Wasze komentarze

piątek, 23.2.2018 14:02
wtorek, 20.2.2018 12:56
czwartek, 1.2.2018 10:26
czwartek, 25.1.2018 12:05
niedziela, 21.1.2018 10:34
środa, 17.1.2018 08:07
poniedziałek, 15.1.2018 17:00
Miral
Miral
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Auto Max
Auto Max
Nadleśnictwo Świdnica
Nadleśnictwo Świdnica
Księgarnia Psyche
Księgarnia Psyche
Skład opału Agro
Skład opału Agro