komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

wtorek, 20 marca 2018

Klaudii, Eufemii

PRACA - specjalista pracy z rodziną

poniedziałek, 20.11.2017 10:17 , komentarze: 0 , odsłony: 245
kategorie artykułu:

O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

specjalista pracy z rodziną

 

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pół etatu

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Świdnica ul. Żeromskiego 16/8,

Planowany początek zatrudnienia: styczeń 2018 r.

 

Główne obowiązki

 1. udzielanie ofiarom przemocy oraz innym osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej pomocy w zależności od potrzeb, między innymi pomocy w załatwieniu spraw życiowych, sporządzaniu pism, wniosków, podań,

 2. prowadzenie poradnictwa rodzinnego dla klientów OIK,

 3. opracowywanie i gromadzenie indywidualnych programów wsparcia dla osób korzystających z  mieszkania interwencyjnego,

 4. prowadzenie nadzoru nad mieszkaniem interwencyjnym, w tym prowadzenie minitoringu jego wyposażenia,

 5. prowadzenie współpracy z instytucjami działającymi w obszarze pomocy dziecku i rodzinie,

 6. prowadzenie interwencji kryzysowych telefonicznych oraz oddziaływań terapeutycznych, w tym udzielanie wsparcia za pomocą strony internetowej www.media.zaufania.pl

 

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. ukończone studia wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia, nauki                               o rodzinie lub pokrewne,

 3. udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy,

 4. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny                  i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 5. znajomość zakresu zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

 6. wyrażenie zgody  na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby procesu rekrutacji,

 7. wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych zawartych w ofercie w Biuletynie Informacji Publicznej na potrzeby procesu rekrutacji,

 8. pełna  zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 9. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty pracy z rodziną,

 11. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, kultura osobista, umiejętność sprawnej organizacji pracy,

 2. opanowanie i umiejętności pracy w sytuacjach stresowych,

 3. zdolności interpersonalne,

 4. swoboda komunikowania się w mowie i piśmie,

 5. obsługa urządzeń biurowych,

 6. prawo jazdy kat. B

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV),

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom) oraz ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty pracy z rodziną,

 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922),

 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych zawartych w ofercie w Biuletynie Informacji Publicznej na potrzeby procesu rekrutacji,

 11. kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej oraz szeroko rozumianej pomocy rodzinie, jeśli takie posiada,

 12. referencje z poprzedniego miejsca pracy, jeśli kandydat je posiada.

 

Warunki pracy:

 1. Praca w wymiarze ½ etatu, w tym w części w godzinach popołudniowych,

 2. praca w siedzibie jednostki przy ul. Żeromskiego 16/8, w obiekcie nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 3. okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony przy założeniu możliwości  przedłużenia umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na  stanowisku,                       

 4. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. z poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, wypłacane 27 dnia każdego miesiąca.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia o naborze – wyższy niż 6%, przy zatrudnieniu powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełny etat czasu pracy.

Dokumenty  należy składać: w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.  osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko  specjalisty pracy z rodziną”.

Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy  ul. Wałbrzyska 15, II piętro,  pokój nr 38, w godzinach od 715 do 1515.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.powiat.swidnica.pl -Dział Praca/nabór w Jednostkach Powiatu oraz na tablicy informacyjnej  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15 (II piętro).

Inne informacje:

Osoba będzie zatrudniona na podstawie umowy na czas określony na podstawie art. 25 § 1 Kodeksu Pracy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej  - 4-5 grudnia 2017 r.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem  074  851 50 10.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 z późn. zm.).  Podpis kandydata winien być złożony poniżej zamieszczonej klauzuli.

Oświadczenia, cv oraz list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 20.2.2017 12:35
piątek, 10.11.2017 15:45
wtorek, 6.3.2018 10:11
poniedziałek, 5.3.2018 16:50
czwartek, 1.3.2018 16:14
wtorek, 29.4.2014 11:34
wtorek, 5.7.2016 18:59
poniedziałek, 23.5.2016 09:03
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Skład opału Agro
Skład opału Agro
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Nadleśnictwo Świdnica
Nadleśnictwo Świdnica
Miral
Miral
Księgarnia Psyche
Księgarnia Psyche
Auto Max
Auto Max
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki